Aukcja klasyków

19.07.2015 Opole


Regulamin Aukcji Ole Auto

1.Ole Auto jako dom aukcyjny
Ole Auto jest organizacją pośredniczącą w transakcji sprzedaży-zakupu w formie licytacji prowadzonej przez aukcjonera reprezentującego dom aukcyjnych na zasadach regulaminu aukcji.

2.Przedmiot aukcji
Przedmiotem aukcji są pojazdy o charakterze kolekcjonerskim, starsze niż 25 lat.
Pojazdy oddane są przez ich właścicieli do sprzedaży w formie aukcji.
Ole Auto zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia pojazdu do aukcji bez podania przyczyny.
Pojazdy wystawione na aukcje umieszczone zostaną w specjalnym sektorze, gdzie kupujący będą mogli dokonać ich inspekcji.
Do każdego z pojazdów przypisany jest numer aukcyjny, aukcja pojazdów odbywać się będzie zgodnie z kolejnością nadanych numerów aukcyjnych.

3.Sprzedający
Sprzedający, rozumiany jako osoba lub organizacja, posiadający tytuł własności sprzedawanego pojazdu.
Sprzedający chcąc zgłosić pojazd na aukcje zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.oleauto.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. W zawiązku z ograniczoną liczbą numerów aukcyjnych obwiązuje kolejność zgłoszonych pojazdów. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć pojazd wraz z tytułem własności na miejsce aukcji w terminie uwzględnionym w programie aukcji oraz dostarczyć wszelkie informacje dotyczące sprzedawanego pojazdu zarówno stanu technicznego jak i prawnego.
Sprzedający zobowiązany jest reprezentować pojazd w trakcie czasu oględzin pojazdów.
Sprzedający zobowiązany jest do uiszczenia opłat zawartych w cenniku.
W przypadku odstąpienia Kupującego od zakupu po zakończeniu aukcji sprzedającemu przysługuje rekompensata w wysokości 500,-PLN

4.Kupujący
Kupującym jest osoba lub organizacja przystępująca do aukcji, reprezentowana przez pełnoletniego Kupującego.
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest zapoznanie się z regulaminem aukcji, uzyskanie karty z numerem kupującego oraz wpłacenie wadium w wysokości 1000,-PLN.
Wszelkich formalności należy dokonać w trakcie trwania imprezy w biurze organizatora.
Przyjmowanie formularzy zostanie zakończone na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji.
W przypadku nie wylicytowania żadnego pojazdu do ceny minimalnej wadium podlega zwrotowi po zakończeniu aukcji.
W przypadku wylicytowania pojazdu i osiągnięcia ceny minimalnej wadium zostanie przeznaczone na poczet zapłaty za zakupiony pojazd, a kwota zapłaty za zakupiony pojazd zostanie pomniejszona o wysokość wadium. W przypadku nie uiszczenia zapłaty za wylicytowany pojazd kiedy osiągnięta została cena minimalna w terminie określonym w regulaminie wadium nie podlega zwrotowi.
Kupujący, który wylicytował pojazd zobowiązany jest uiścić 10% wylicytowanej kwoty w biurze Organizatora w ciągu 2 godzin od zakończenia aukcji, a pozostający balans w terminie 7 dni, po czym następuje podpisanie umowy kupna-sprzedaży. Brak wpłaty w tym terminie jest rozumiany jako odstąpienie od zakupu.
Kupujący jest zobowiązany odebrać auto w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.

5.Przebieg aukcji
Prowadzący rozpoczyna aukcje każdego kolejnego pojazdu podając rok, markę, model oraz numer aukcyjny, podaje wysokość przebicia, zaprasza kupujących do licytacji.
Każda licytacja rozpoczyna się od kwoty 1 PLN.
Kupujący mogą oferować kwoty wyższe niż wysokość postąpienia podanego przez prowadzącego aukcje.
Aukcja danego pojazdu kończy się po trzy krotnym wezwaniu prowadzącego do kolejnego przebicia.
Jeżeli wylicytowana kwota jest równa lub wyższa od ceny minimalnej zgłoszonej przez sprzedającego pojazd uznany jest za sprzedany.
Aukcja Ole Auto zastrzega sobie prawo do nie ujawnienia ceny minimalnej.
Kupujący, który wylicytował pojazd powinien zgłosić się do biura Organizatora po zakończeniu aukcji w celu dokonania dalszych formalności.

6.Odpowiedzialność i gwarancje
Wszelkie informacje o pojazdach będących przedmiotem licytacji, pochodzące od sprzedającego uważane są za prawdziwe i szczere. Za wszelkie niezgodności nie wynikające z winy Organizatora aukcji ponosi Sprzedający.
Jeżeli Sprzedający nie zgłosi inaczej pojazdy nie podlegają zwrotowi i gwarancji.
Ole Auto nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia pojazdów w trakcie ich transportu, trwania imprezy, oraz po zakończeniu aukcji.
Wszelkie spory lub konflikty rozstrzygane są przez Ole Auto, w oparciu o obowiązujące przepisy postępowania Kodeksu Cywilnego.

7.Cennik
Wystawienie pojazdu do licytacji: 150PLN/pojazd.
Sprzedający 10% wylicytowanej kwoty.


OleAuto

Track Day Super Edytion już 6 i 7 września 2014r. na TORZE POZNAŃ

tel. 793477815
email. biuro@oleauto.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014 OleAuto.pl  Wykonanie: Lukasz 'Pietyk' Pietkiewicz